Let op: bij het maken van een afspraak via de website ontvangt u alleen een bevestiging per mail. Als u gebruikt wilt maken van mobiele notificaties, maak dan gebruik van onze mobiele app.

Algemene voorwaarden Knipklok

 • Artikel 1 Definities 1) In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • 2) Knipklok is een handelsnaam van de Commanditaire Vennootschap Sinasoft, hierna: Knipklok.
 • 3) Kapper: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die via de Applicatie van Knipklok diensten verkoopt aan Klant.
 • 4) Klant: de Consument die via de Applicatie van Knipklok een kappersdienst afneemt van een aangesloten Kapper.
 • 5) Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod van Producten en/of Diensten aan een Kapper.
 • 6) Dienst: het aanbieden van een Applicatie, waaronder een website en een app geschikt voor iOS en Android, door Knipklok aan Kapper en Klant.
 • 7) Producten: de producten die Knipklok in het kader van zijn dienstverlening aan Kapper in bruikleen aanbiedt.
 • 8) Overeenkomst. De overeenkomst die strekt tussen Knipklok en Kapper.
 • 9) Kappersdienst: het aanbod van een Kapper aan de Consument via de website van Knipklok.
 • 10) Website: de website die Knipklok gebruikt is: www.knipklok.nl.
 • Artikel 2 Toepasselijkheid 1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Knipklok en iedere overeenkomst tussen Knipklok en een Kapper en op elk product dat door Knipklok wordt aangeboden.
 • 2) Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Kapper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Knipklok aan Kapper aangeven op welke wijze Kapper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Knipklok zijn gepubliceerd, zodat Kapper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 • 3) Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene voorwaarden van Kapper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Knipklok is overeengekomen.
 • 4) Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Kapper.
 • 5) Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 • 6) Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Artikel 3 Het Aanbod 1) Alle door Knipklok gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 • 2) De door Knipklok gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Knipklok is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Kapper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Knipklok een factuur stuurt op basis van hetgeen door Kapper is afgenomen en ter plekke is schriftelijk is vastgelegd. Niettemin heeft Knipklok het recht een overeenkomst met een potentiële Kapper om een voor Knipklok gegronde reden te weigeren
 • 3) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Kapper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Knipklok niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Knipklok kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 • 4) Levertijden op de website van Knipklok zijn indicatief en geven de Kapper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 5) Een samengestelde prijsopgave verplicht Knipklok niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • 6) Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe zoals aangegeven in het aanbod.
 • Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 1) De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Kapper het betreffende product heeft betaald.
 • 2) Een Aanbod kan door Knipklok via de webshop gedaan worden.
 • 3) Indien Kapper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Knipklok, zal Knipklok de overeenkomst met Kapper schriftelijk per e-mail bevestigen.
 • 4) Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Knipklok daaraan niet gebonden. Kapper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Kapper kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 • 5) Knipklok is niet gehouden aan een Aanbod indien Kapper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Kapper geen rechten ontlenen.
 • 6) Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van Knipklok die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht.
 • Artikel 5 Toegang tot de dienst 1) Knipklok biedt enkel en alleen de Dienst aan. Knipklok heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op contact en gemaakte afspraken tussen Kapper en Klant. Knipklok bemiddelt op geen enkele manier tussen Kapper en Klant.
 • 2) Knipklok spant zich in de Applicatie ter beschikking te stellen aan Kapper op basis van de overeenkomst tussen Knipklok en Kapper. Knipklok verplicht zich tot volledige inspanning om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Dienstverlener verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 • 3) Kapper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Knipklok aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Kapper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de dienst tijdig worden verstrekt aan Knipklok.
 • 4) Knipklok is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Knipklok is uit gegaan van door de Kapper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Knipklok bekend was.
 • 5) Kapper vrijwaart Knipklok voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Kapper toe te rekenen is.
 • 6) De toegang tot de Dienst eindigt op het moment dat de overeenkomst eindigt.
 • Artikel 6 Gebruik van de dienst 1) Kapper heeft alleen toegang tot de Applicatie van Knipklok indien Kapper heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichtingen.
 • 2) Kapper verschaft Knipklok steeds alle voor de uitvoering van overeenkomst nodige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen en benodigde medewerking.
 • 3) Indien Kapper vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Kapper Knipklok onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken.
 • 4) Kapper draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Dienst.
 • 5) Kapper dient zelf zorg te dragen om de geplaatste gegevens, waaronder foto’s en afbeeldingen, op de Applicatie up-to-date te houden.
 • 6) Kapper dient zelf een agenda en/of urenregistratie bij te houden. Knipklok kan deze dienst maandelijks aan Kapper aanbieden tegen een meerprijs. De registratie van Knipklok is te allen tijde voor rekening en risico van Kapper zelf en dient niet als vervanging voor Kapper zijn eigen registratieplicht.
 • 7) Kapper is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Dienst van Knipklok te beschermen, en de op de Dienst rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 • 8) Kapper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Dienst. Kapper is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden te houden indien hij gebruik maakt van de Dienst. Kapper dient zich te onthouden van:
  • - Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Applicatie van Knipklok, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen. - Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Applicatie zelf, van processen of programma's waarvan Kapper weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Knipklok of eventuele andere Kappers hindert of schade toebrengt.
 • 9) Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Knipklok gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Kapper verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 • 10) Knipklok komt het recht toe Kapper de toegang tot de Dienst te ontzeggen en/of het gebruik van de Dienst te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten.
 • 11) Knipklok kan Kapper adviezen en instructies opleggen met betrekking tot de te nemen beveiligingsmaatregelen en/of uit te voeren updates en configuraties, welke Kapper steeds strikt dient op te volgen.
 • 12) Knipklok is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van Applicatie voor derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van Applicatie in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Applicatie is bedoeld.
 • Artikel 6a Verplichtingen bij het gebruik van de dienst 1) Kapper vrijwaart Knipklok voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Knipklok is niet aansprakelijk voor enige schade door Kapper geleden door haar optreden.
 • 2) Kapper is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door Knipklok aan Kapper.
 • 3) Kapper dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van de website of de servers (van Knipklok) schade wordt toegebracht. Indien Kapper enige vorm van spam verstuurd en/of andere informatie die niet toegestaan is, en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft Knipklok het recht om Kapper permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding.
 • 4) Het is Kapper verboden derden toegang te bieden tot de dienst zonder tussenkomst van Knipklok.
 • 5) Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Kapper.
 • 6) Kapper is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het apparatuur waarop hij de Applicatie gebruikt, beveiliging van wachtwoorden en meer.
 • 7) Het is Kapper verboden om inbreuk te plegen van op de Intellectuele Eigendomsrechten van Knipklok, alsmede op de goede naam van Knipklok.
 • 8) Indien Kapper zijn eigen content op de Applicatie van Knipklok plaatst, komt het gebruik en inhoud van deze content voor de rekening en risico van Kapper.
 • 9) Kapper is te allen tijde verantwoordelijk voor alle bestanden en content die hij op de Applicatie plaatst danwel laat plaatsen. Knipklok is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Kapper.
 • Artikel 6b Beschikbaarheid Dienst 1) Indien overeengekomen verricht Knipklok het nodige onderhoud aan de Applicatie. Knipklok streeft ernaar om zich in te spannen de Dienst en de toegang tot de Applicatie hiertoe voor zover mogelijk ononderbroken aan te bieden aan Kapper.
 • 2) Knipklok zal Kapper van dit onderhoud zoveel mogelijk op de hoogte proberen te stellen. Knipklok is nimmer aansprakelijk tot het betalen van schadevergoeding in verband met het onderhoud en het niet beschikbaar zijn van de dienst.
 • 3) In alle andere gevallen van het niet beschikbaar zijn van de dienst waaronder begrepen maar niet beperkt tot, storingen of overmacht, zal Knipklok zich ook inspannen om Kapper zoveel mogelijk op de hoogte te stellen over de aard en de duur van de onderbreking van de Dienst.
 • 4) Knipklok kan op verzoek van Kapper onderhoudswerkzaamheden verrichten, zoals het verrichten van Updates en/of Upgrades.
 • 5) Knipklok is gerechtigd, indien er naar zijn uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het functioneren van de Applicatie, het gebruik van de Dienst door Kapper (tijdelijk) opschorten. Knipklok is voorts gerechtigd maatregelen, te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht, te nemen om het naar behoren functioneren van de Applicatie te kunnen waarborgen.
 • Artikel 7 Abonnement 1) Bij het aangaan van de overeenkomst wordt een abonnement afgesloten. Een abonnement kan worden aangegaan voor de duur van een jaar. Na afloop van het abonnement wordt het abonnement stilzwijgend verlengd tenzij het abonnement tijdig en juist is opgezegd.
 • 2) Opzegging van een maandabonnement is slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en kan tegen het einde van de abonnementsperiode opgezegd worden. Tussentijdse opzegging van een jaarabonnement is uitgesloten.
 • 3) Indien sprake is van geen of niet tijdige beëindiging van het abonnement, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met één jaar.
 • 4) De opzegging kan per e-mail aan info@knipklok.nl. onder vermelding van de naam en contactgegevens van de Kapper gedaan worden alsmede de reden van opzegging en dient vóór een maand voor het ingaan van een nieuwe abonnementsperiode door Knipklok ontvangen te zijn.
 • 5) Knipklok kan het abonnement onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan Kapper, ontbinden ingeval:
  • a) Kapper in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeerd;
  • b) Kapper naar het uitsluitende oordeel van Knipklok ernstig tekortschiet in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst en in verzuim verkeert;
  • c) Kapper de server en/of programmatuur gebruikt in strijd met de geldende wet en regelgeving of anderszins naar het oordeel van Knipklok als ongewenst wordt aangemerkt.
 • 6) Nadat het abonnement is geëindigd, is Kapper verplicht eventuele stukken, gegevens en Producten te retourneren aan Knipklok.
 • Artikel 8 Bruikleenovereenkomst 1) Knipklok zal Kapper voorzien in diverse Producten, waaronder een Digi-box en een Self-desk, om niet en in bruikleen uitsluitend bedoeld om optimaal gebruik te maken van de aangeboden diensten van Knipklok. De bruiklening wordt door middel van een schriftelijk bewijs overeengekomen voor onbepaalde tijd. Bezorging en plaatsing van de producten komen voor rekening van Knipklok. Knipklok blijft te allen tijde eigenaar van de Producten.
 • 2) De bruikleenovereenkomst eindigt tegelijkertijd met de hoofdovereenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen. Tussentijdse opzegging van de bruikleenovereenkomst is niet mogelijk. Na het einde van de bruikleenovereenkomst is Kapper verplicht om alle in bruikleen verleende producten in goede staat en schoongemaakt terug te leveren aan Knipklok. Daarbij dient Kapper alle bijbehorende bescheiden aan Knipklok te retourneren. Kapper is verplicht om alle aanwijzingen ten behoeve van een correcte inname van de producten van Knipklok op te volgen. De kosten voor terugzending van Producten komen voor rekening en risico van Kapper.
 • 3) Knipklok zal, indien Kapper dit schriftelijk verzoekt, defecten herstellen. Hiertoe kan Kniplok een geldelijke vergoeding vragen van Kapper indien de herstelkosten buitenproportioneel blijken te zijn. Indien herstel niet mogelijk is zal Knipklok zorgen voor een vervangend product. Indien tijdens onderzoek blijft dat Kapper de schade aan de Producten zelf heeft toegebracht, in welke vorm dan ook, dient Kapper de kosten tot herstel en/of vervanging te vergoeden aan Knipklok.
 • 4) Kapper is verplicht de door Knipklok in bruikleen verleende Producten deskundig, zorgvuldig te gebruiken en bewaren als een goed huisvader, als ware het zijn eigen eigendom, overeenkomstig de meegeleverde gebruiks- en onderhoudsvoorschriften te gebruiken. Schade ten gevolge van het nalaten vorengenoemde verplichtingen tijdig na te leven of het onoordeelkundig handelen worden volledig op Kapper verhaald.
 • 5) Indien Kapper de in bruikleen verleende Producten ontvreemd of op enig ander manier buiten de macht van Knipklok brengt is de Kapper gehouden de retailprijs van de producten aan Knipklok te vergoeden.
 • Artikel 9 Notice en takedown 1) Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Knipklok of derden en/of onrechtmatig handelen door Kapper, is Knipklok gerechtigd om dat deel van de Applicatie per direct af te sluiten en/of de overeenkomst met Kapper ofwel op te schorten ofwel per direct te ontbinden. Bijgevolg kan Kapper geen gebruik maken van de dienst van Knipklok. In geen geval is Knipklok aansprakelijk jegens Kapper indien deze ten gevolge hiervan schade lijdt. Knipklok zal de betreffende (inbreuk makende) informatie per direct verwijderen.
 • 2) Knipklok is gerechtigd alle relevante gegevens van Kapper te verstrekken aan een daartoe bevoegde instantie. Ook zal Knipklok indien en voor zover sprake is van mogelijk strafbare informatie aangifte doen alsmede alle handelingen verrichten indien Knipklok daartoe verzocht wordt door de betreffende instantie(s) in het kader van het onderzoek.
 • 3) In geen geval is Knipklok aansprakelijk voor de door Kapper geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.
 • 4) Kapper vrijwaart Knipklok voor elke schade, claims, aanspraken en/of aanklachten van hemzelf en/of derden in verband met de inhoud van de betreffende informatie en/of (onder)deel van de Applicatie.
 • Artikel 10 Prijzen 1) Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd.
 • 2) De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • 3) De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren.
 • 4) Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Knipklok naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.
 • Artikel 11 Betaling en incassobeleid 1) De betaling van abonnementen geschiedt middels een jaarlijkse facturatie van het nader overeen te komen bedrag en dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 2) Naast de abonnementsgelden dient Kapper extra kosten te betalen indien Klant een Kappersdienst afneemt , en vervolgens betaalt, via de applicatie van Knipklok. Deze vergoeding geschiedt in de vorm van de overeengekomen transactievergoeding dat verrekend wordt met de vergoeding die Kapper ontvangt van klant.
 • 3) Aanbieder kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • 4) Aanbieder dient deze kosten ineens, te voldoen via de aangegeven betalingsmiddelen te voldoen. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Aanbieder enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Knipklok een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 • 5) Knipklok heeft het recht de door Aanbieder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Knipklok kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Knipklok kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 • 6) Wanneer Aanbieder niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn is Aanbieder in verzuim.
 • 7) Vanaf de datum dat Aanbieder in verzuim is, zal Knipklok zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 • 8) Indien Knipklok meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Aanbieder.
 • Artikel 12 Overmacht 1) Knipklok is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • 2) Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Knipklok, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Knipklok en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Knipklok buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 • 3) Knipklok heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Knipklok zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • 4) Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 5) Voor zo veel Knipklok ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Knipklok gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Kapper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 • Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid 1) Knipklok biedt uitsluitend de Dienst aan waar zowel Kapper als Klant gebruik van kunnen maken. Knipklok is niet aansprakelijk voor de gemaakte afspraken tussen een Kapper en Klant. De Dienst van Knipklok ziet niet op enige vorm van bemiddeling tussen Kapper en Klant.
 • 2) Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Knipklok, is Knipklok uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Kapper Knipklok binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming, in gebreke heeft gesteld, en Knipklok deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Knipklok in staat is om adequaat te reageren.
 • 3) Indien de uitvoering van de dienstverlening door Knipklok leidt tot aansprakelijkheid jegens Kapper, is de aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak en de directe schade.
 • 4) Knipklok is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van gebruik van door Knipklok geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragings- en renteschade.
 • 5) Aansprakelijkheid van Knipklok jegens een Kapper en diens Klant is uitgesloten indien er sprake is van storing, overmacht, onderhoud en/of een andere oorzaak gelegen bij Knipklok of dienst leverancier.
 • 6) Knipklok is niet aansprakelijk voor content, waaronder foto’s en afbeeldingen, geüpload door Kapper op de Applicatie.
 • 7) Knipklok is nimmer aansprakelijk voor onduidelijkheden of geschillen die ontstaan tussen Kapper en Klant.
 • 8) Knipklok is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in de Applicatie of die van gelinkte websites. Knipklok streeft ernaar (de informatie in) de Applicatie zoveel mogelijk up to date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de Applicatie.
 • 9) Knipklok is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen, onderhoudsmomenten, of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Applicatie.
 • 10) Knipklok staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Knipklok verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 • 11) Alle aanspraken van het Kapper wegens tekortschieten aan de zijde van Knipklok vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Knipklok. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Knipklok dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een half jaar nadat Kapper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Knipklok vervalt na een halfjaar na afloop van de overeenkomst.
 • Artikel 14 Opschorting en ontbinding 1) Knipklok is bevoegd het gebruik van de Applicatie te schorsen, indien Kapper zijn verplichtingen voor het gebruik van de Dienst niet of niet volledig nakomt. Knipklok is bevoegd het gebruik van Applicatie door Kapper te schorsen, indien Kapper content plaatst in strijd met deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst.
 • 2) Voorts is Knipklok bevoegd het gebruik van de Dienst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het aanbieden van de Dienst aan Kapper onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde aanbieding van de Dienst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • 3) Knipklok behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Kapper in de gevallen als in artikel 4 van deze overeenkomst benoemd en Knipklok hierdoor schade heeft opgelopen.
 • Artikel 15 Risico-overgang en vrijwaring 1) Knipklok is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Kapper op de Applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Kapper is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.
 • 2) Kapper vrijwaart Knipklok voor alle aanspraken ter zake van alle schade die zowel Kapper als Kapper lijdt welke verband houdt met het gebruik van de door Knipklok geleverde Diensten.
 • 3) Kapper vrijwaart Knipklok voor alle aanspraken van derden wegens inbreuken op door Kapper en/of Klant geplaatste/geüploade gegevens en/of informatie. Indien Knipklok aangesproken wordt door derden, zal zij alle door haar geleden schade verhalen op Kapper.
 • Artikel 16 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 1) Knipklok gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Kapper en Kapper die gebruik maken van de Applicatie.
 • 2) Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Knipklok. Knipklok zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en niet langer dan noodzakelijk bewaren.
 • 3) Indien Knipklok op grond van de aard van de aangeboden Dienst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 • Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten 1) Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten ten aanzien van de Applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Applicatie berusten uitsluitend bij Knipklok en worden niet overgedragen aan Kapper.
 • 2) Kapper behoudt het eigendom van de content die zij zelf op de Applicatie van Knipklok plaatst, indien en voor zover deze content reeds niet aan derden toebehoort.
 • 3) Het is Kapper verboden om informatie die Knipklok in het kader van de uitvoering van de Dienst heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Knipklok.
 • 4) Indien daartoe verzocht, is Kapper gehouden om deze gegevens op eerste verzoek van Knipklok terstond aan Knipklok te retourneren.
 • 5) Het is Kapper niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van materialen.
 • 6) Als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Knipklok wordt beschouwd ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de overeenkomst valt. Elke inbreuk die Kapper en/of diens Klant maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Knipklok, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Knipklok onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.
 • Artikel 18 Geheimhouding 1) Kapper verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen op basis van de overeenkomst en het gebruik van de Dienst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de overeenkomst zelf of waarvan partijen redelijkerwijs kunnen verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 • 2) Indien Knipklok op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Knipklok zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Knipklok niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Kapper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 • 3) De geheimhoudingsverplichting leggen Knipklok en Kapper ook de door hen in te schakelen derden op.
 • Artikel 19 Klachten 1) Indien Kapper niet tevreden is over de service die via de Applicatie van Knipklok wordt aangeboden, de in bruikleen verstrekte Producten, of anderszins klachten heeft over de overeenkomst is Kapper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@knipklok.nl. met als onderwerp "Klacht en Kapper".
 • 2) De klacht moet door Kapper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Knipklok de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 • 3) Knipklok zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 • 4) Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 • Artikel 20 Toepasselijk recht 1) Op elke overeenkomst tussen Knipklok en Kapper is Nederlands recht van toepassing.
 • 2) Knipklok heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen.
 • 3) Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Knipklok en Kapper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.