Laden…
eng
eng

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Knipklok: Knipklok is een handelsnaam van Sinasoft en bij de KvK ingeschreven onder nummer 62690876. Knipklok is een onderneming met een Website waarop Kappers zich kunnen laten inschrijven en waar Gebruikers een afspraak kunnen boeken bij een Kapper naar keuze. Knipklok fungeert als tussenpersoon en brengt hierdoor aanbod en vraag bij elkaar. Knipklok is de dienstverlener die het gebruik van zijn Website ter beschikking stelt aan zowel de potentiële klant (de Gebruiker) en de aanbieder (de Kapper).

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst gesloten tussen Knipklok en de Gebruiker, gericht op dienstverlening.

Gebruiker: Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. De Gebruiker is de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die gebruik maakt van de Website voor het boeken van een Afspraak.

Kapper: De natuurlijke persoon (Consument), niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon (Bedrijf), handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die gebruik maakt van de Website voor het verkopen van zijn/haar Diensten.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Knipklok voor of ten behoeve van de Gebruiker heeft verricht. De Diensten van Knipklok bestaan uit het ter beschikking stellen van zijn website aan Gebruikers, het faciliteren van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Kapper en het doorsturen van de Afspraken naar de Kappers.

Aanbod: Het Aanbod van de Kapper aan een Gebruiker.

Afspraak: De Afspraak die een Gebruiker via de Website bij de Kapper heeft geboekt, op basis van het door de Kapper aangeboden aanbod.

Website: De Website (het platform) en/of de (mobiele) applicatie van Knipklok waarop Knipklok aanbod en vraag bij elkaar brengt: www.Knipklok.nl of www.Knipklok.be. Naast de Website van Knipklok bestaat er ook een (mobiele) applicatie, die soortgelijke functionaliteit bieden. Onder “Website” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook verstaan de (mobiele) applicatie.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle iedere aanbieding van Knipklok, iedere Overeenkomst tussen Knipklok en een Kapper en op het gebruik van de Website door een Gebruiker.

2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker of de Kapper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Knipklok zijn overeengekomen.

4. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand, en zullen partijen in onderling overleg de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze Algemene Voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

6. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met de Gebruiker.

Artikel 3 Aanbod van de Kapper

1. Het Aanbod van de Kapper(s) wordt door Knipklok gepubliceerd op de Website, op basis van de door de Kapper aangeleverde informatie. Knipklok is niet aansprakelijk voor de inhoud en geldigheid van het Aanbod en/of informatie over de Kapper op de Website.

2. De Gebruiker is, door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden, op de hoogte van de inhoud van het Aanbod alsmede van zijn/haar rechten en verplichtingen verbonden aan het aanvaarden van het Aanbod door de Afspraak te boeken en/of te betalen.

3. Knipklok is slechts de tussenpersoon bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Kapper. Knipklok is/wordt geen partij bij de voormelde Overeenkomst.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst met Kapper (de Afspraak)

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker de Afspraak definitief maakt door, tijdens het plaatsingsproces op de Website akkoord te gaan met het maken van de Afspraak.

2. Knipklok zal van de gemaakte Afspraak een elektronische bevestiging versturen aan de Gebruiker op het door de Gebruiker doorgegeven e-mailadres.

3. De overeenkomst kan alleen door de Kapper worden uitgevoerd indien de Gebruiker zijn/haar contact- en NAWgegevens volledig en juist heeft opgegeven bij het plannen van de Afspraak. De Gebruiker is verplicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens direct, bij het ontdekken daarvan, aan Knipklok of de Kapper te melden.

4. Door het boeken van een Afspraak gaat de Gebruiker direct een Overeenkomst aan met de Kapper voor de uitvoering van het Aanbod zoals door de Gebruiker gekozen. Tenzij anders overeengekomen met de betreffende Kapper is de Gebruiker gebonden aan de Afspraak, en heeft de Gebruiker geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 5 Annulering of wijziging van de overeenkomst met Kapper

1 Tenzij anders overeengekomen, kan een Gebruiker de Afspraak met een Kapper tot 24 uur voor aanvang van

het tijdstip waarop de Afspraak gepland was, annuleren. Knipklok zal de bevestiging van de annulering van de Afspraak doorgeven aan de Gebruiker.. Terugbetaling kan slechts plaatsvinden op dezelfde rekening, als de rekening waarmee de Gebruiker de Afspraak heeft betaald. Bij annulering zal Knipklok kosten in rekening brengen bij de Gebruiker, omdat er bij de terugbetaling extra kosten gemaakt worden.

2. De Kapper heeft het recht om de Afspraak te annuleren indien de Gebruiker zijn/haar gegevens niet volledig en/of juist heeft verstrekt.

3. Knipklok heeft het recht om namens de Kapper een Afspraak te weigeren c.q. overeenkomst te annuleren indien Knipklok het vermoeden heeft dat er sprake is van misbruik door het account van Gebruiker/authenticiteit van de Afspraak. Ingeval van misbruik zal Knipklok tevens aangifte doen bij de politie.

4. Reeds betaalde gelden zullen door Knipklok zo spoedig mogelijk worden terugbetaald op dezelfde rekening als de rekening waarmee de Gebruiker de Afspraak heeft betaald.

5. Indien de Gebruiker de Afspraak met de Kapper wijzigt naar een goedkopere of duurdere Afspraak, dient er een aanvullende betaling of terugbetaling plaats te vinden. Deze aanvullende betaling of terugbetaling brengt extra kosten met zich mee, die in rekening zullen worden gebracht bij de Gebruiker. De hoogte van de extra kosten zijn afhankelijk van de betaalmethode en de hoogte van de extra kosten worden na annulering doorgegeven aan de Gebruiker.

Artikel 6 Betaling

1. Op het moment dat de Afspraak definitief is gemaakt door de Gebruiker, is de Gebruiker verplicht om de Kapper te betalen voor de Afspraak, conform de door Gebruiker gekozen kappers-diensten. De Gebruiker kan de Afspraak via de Website betalen of kan betalen op locatie van de Kapper.

2. Knipklok is geautoriseerd om namens de Kapper de (online) betaling van de Gebruiker in ontvangst te nemen.

Artikel 7 Gebruik van de Website

1. De Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. De Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de voorgaande en hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Website.

2. Het is de Gebruiker verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, openbaren of wijzigen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Knipklok.

3. Het is de Gebruiker verboden om inbreuk te maken op de auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van Knipklok, alsmede op de goede naam van Knipklok. Alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de werkzaamheden van Knipklok (daaronder begrepen: de Website), waaronder -maar niet beperkt tot- de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke berusten uitsluitend bij Knipklok en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan de Gebruiker.

4. De Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Knipklok aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website, worden verstrekt aan Knipklok.

5. Knipklok is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Knipklok is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Knipklok bekend was.

6. De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij/zij op de Website of in zijn account plaatst. Indien de Gebruiker vermoedt dat de door hem/haar verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal de Gebruiker Knipklok onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. De Gebruiker dient zelf zijn/haar gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn/haar gegevens in zijn/haar eigen account aanpassen.

7. De Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Knipklok, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten, te respecteren.

8. De Gebruiker dient zich te onthouden van:

- Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Knipklok, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteurs- en intellectueel eigendomsrechthebbende, smadelijke informatie, informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, informatie die racistisch en/of haat zaaiend is van aard en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat, informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.

- Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma's waarvan de Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Knipklok of derden hindert of schade toebrengt.

9. Knipklok is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 8 Beschikbaarheid Website

1. Knipklok doet zijn best om de Gebruiker zo goed en volledig mogelijk te informeren over de diensten van Kappers, maar kan er niet voor instaan dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen van de Gebruiker. Knipklok spant zich in om (de toegang tot) de Website, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Knipklok is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. Knipklok is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

2. Knipklok biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Knipklok is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Gebruikers en de Kappers en de uitvoering daarvan.

3. Knipklok is niet verantwoordelijk voor en/of heeft geen invloed op de levering van de aangeboden kappersdiensten door de Kappers. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Knipklok is niet aansprakelijk (voor eventuele schade) indien de diensten van de Kapper niet voldoen aan de verwachtingen van de Gebruiker.

Artikel 9 Notice and Takedown

1. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Knipklok gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door de Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Knipklok komt het recht toe om de Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.

2. Naast de verplichtingen die voortvloeien uit de wet komt eventuele schade, veroorzaakt door ondeskundigheid of het niet handelen conform de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van de Gebruiker.

3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij/zij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Knipklok of derden en/of onrechtmatig handelen door de Gebruiker, is Knipklok tevens gerechtigd om het account van de Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker. Knipklok zal eventuele inbreuk makende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Knipklok aansprakelijk voor de geleden schade van de Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van de Gebruiker.

5. Indien Knipklok constateert dat Gebruiker misbruik maakt van zijn/haar account, in de breedste zin van het woord, zal Knipklok het account van de Gebruiker verwijderen en/of blokkeren.

Artikel 10 Beperking van aansprakelijkheid

1. Knipklok is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in deze Algemene Voorwaarden, de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Knipklok, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Knipklok en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Knipklok buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Knipklok alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door de Gebruiker op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Knipklok, (ii) afname van kappers-diensten van Kappers via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Knipklok en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website

3. Knipklok sluit alle gevolgschade uit. Hieronder wordt tevens verstaan alle indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

4. Indien en voor zover Knipklok aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van 250 euro.

Artikel 11 Vrijwaring en verjaringstermijn

1. De Gebruiker vrijwaart Knipklok voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de diensten van de Kapper, aangeschaft via de Website, (ii) het gebruik van Diensten van Knipklok, (iii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en/of de geleverde kappers-diensten door de Kapper en (iv) het sluiten van een overeenkomst met de Kapper op grond van een Aanbod.

2. Alle aanspraken van de Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Knipklok vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Knipklok binnen een half jaar nadat de Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Eén jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen Knipklok en de Kapper vervalt de aansprakelijkheid van Knipklok.

Artikel 12 Verwerking persoonsgegeven en privacy

1. Knipklok handelt in overeenstemming met de huidige privacy wet- en regelgeving. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Knipklok heeft zij een Privacyverklaring opgesteld, die te raadplegen is op haar website.

2. Knipklok gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de Gebruiker. Knipklok zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van Knipklok. Knipklok zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken.

Artikel 13 Klachten

1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Knipklok, heeft de Gebruiker het recht om daarover een klacht in te dienen. De Gebruiker is verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid, te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info (@) Knipklok.nl met als onderwerp “Klacht en Gebruiker”.

2. De klacht moet door de Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, alvorens Knipklok de klacht in behandeling zal nemen. Als de klacht onvoldoende onderbouwd en/of toegelicht is, zal Knipklok de Gebruiker laten weten dat de klacht onvoldoende onderbouwd en/of toegelicht is en zal Knipklok inhoudelijk niet reageren op de klacht.

3. Knipklok zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 14 Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Het staat Knipklok vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten.

2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

3. Knipklok zal de Gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen, indien zij dat noodzakelijk acht.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Knipklok partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Gebruiker zijn woonplaats in het buitenland heeft.

2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Knipklok en de Gebruiker, of door het gebruik van de Website door de Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

image description
image description

DOWNLOAD ONZE APP

  • Google play
  • App Store