Laden…
eng
eng

Algemene Voorwaarden (voor kappers)

Artikel 1 Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Knipklok: Knipklok is een handelsnaam van Sinasoft en bij de KvK ingeschreven onder nummer 62690876. Knipklok is een onderneming met een Website waarop Kappers zich kunnen laten inschrijven en waar Klanten een afspraak kunnen boeken bij een Kapper naar keuze. Knipklok fungeert als tussenpersoon en brengt hierdoor aanbod en vraag bij elkaar. Knipklok is de dienstverlener die het gebruik van zijn Website ter beschikking stelt aan zowel de potentiële klant (de Klant) en de aanbieder van de diensten (de Kapper).

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst gesloten tussen Knipklok en de Kapper, gericht op dienstverlening.

Kapper: Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. De Kapper is de natuurlijke persoon (Consument), handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon (Bedrijf), die gebruik maakt van de Website voor het verkopen van zijn/haar Diensten.

Klant: De Klant is de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die gebruik maakt van de Website voor het boeken van een Afspraak bij een, bij Knipklok, aangesloten Kapper.

Aanbod: Het Aanbod van Knipklok aan de Kapper, tot het sluiten van een Overeenkomst.

Afspraak: De Afspraak die een Klant via de Website bij de Kapper heeft geboekt, op basis van het door de Kapper aangeboden aanbod.

Website: De Website (het platform) en/of de (mobiele) applicatie van Knipklok waarop Knipklok aanbod en vraag bij elkaar brengt: www.knipklok.nl of www.knipklok.be. Naast de Website van Knipklok bestaat er ook een (mobiele) applicatie, die soortgelijke functionaliteit bieden. Onder “Website” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook verstaan de (mobiele) applicatie.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Knipklok voor of ten behoeve van de Kapper heeft verricht. De Diensten van Knipklok bestaan uit het ter beschikking stellen van zijn website aan Klanten, het faciliteren van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klanten en de Kapper en het doorsturen van de Afspraken naar de Kappers.

Producten: Alle Producten die Knipklok in het kader van haar dienstverlening aan de Kapper in bruikleen aanbiedt.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Knipklok op iedere Overeenkomst tussen Knipklok en een Kapper en op ieder Product dat door Knipklok aan de Kapper wordt aangeboden.

2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Kapper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de Algemene Voorwaarden afgeweken worden indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk met Knipklok is overeengekomen.

4. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand, en zullen partijen in onderling overleg de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze Algemene Voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

6. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met de Kapper.

7. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt de Kapper de beschikking over deze Algemene Voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Knipklok aan de Kapper aangeven op welke wijze Kapper de Algemene Voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de Website(s) van Knipklok zijn gepubliceerd, zodat de Kapper deze Algemene Voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 3 Aanbod

1. Alle door Knipklok gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.

2. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd. De door Knipklok gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Knipklok is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Kapper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Knipklok een factuur stuurt op basis van hetgeen door de Kapper is afgenomen en ter plekke is schriftelijk is vastgelegd. Niettemin heeft Knipklok het recht een overeenkomst met een potentiële Kapper om een voor Knipklok gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat de Kapper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Knipklok is niet gehouden aan een Aanbod indien de Kapper redelijkerwijs had kunnen verwachten, heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan de Kapper geen rechten ontlenen.

4. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Knipklok kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

5. Levertijden op de Website van Knipklok zijn indicatief en geven de Kapper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Knipklok niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe zoals aangegeven in het Aanbod.

8. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Kapper de aanbieding of de offerte van Knipklok heeft aanvaard.

2. Een Aanbod kan door Knipklok via de Website gedaan worden.

3. Indien de Kapper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Knipklok , zal Knipklok de Overeenkomst met de Kapper schriftelijk per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. aanbieding opgenomen Aanbod is Knipklok daaraan niet gebonden. De Kapper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij de Kapper kan aantonen dat er anders is overeengekomen.

5. Afspraken of Overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van Knipklok die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht.

Artikel 5 Duur en beëindiging Overeenkomst

1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd: voor de duur van 1 maand. Na afloop van de Overeenkomst wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd tenzij de Overeenkomst tijdig en juist is opgezegd.

2. Opzegging van de Overeenkomst is slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 week en kan tegen het einde van de duur van Overeenkomst opgezegd worden.

3. Indien sprake is van geen of niet tijdige beëindiging van de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met 1 maand.

4. De opzegging kan geschieden per e-mail aan info@Knipklok.nl onder vermelding van de naam en contactgegevens van de Kapper, alsmede de reden van opzegging. De e-mail betreffende de opzegging dient 1 week vóór aanvang van de nieuwe -automatisch verlengde- Overeenkomst door Knipklok ontvangen te zijn.

5. Knipklok kan de Overeenkomst onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan de Kapper, ontbinden ingeval:

a. De Kapper in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeerd;

b. De Kapper naar het uitsluitende oordeel van Knipklok ernstig tekortschiet in de nakoming van verplichtingen op grond van deze Overeenkomst en in verzuim verkeert;

c. De Kapper de server en/of programmatuur gebruikt in strijd met de geldende wet en regelgeving of anderszins naar het oordeel van Knipklok als ongewenst wordt aangemerkt.

6. Nadat de Overeenkomst is geëindigd, is de Kapper verplicht eventuele stukken, gegevens en Producten te retourneren aan Knipklok.

Artikel 6 Wijziging en annulering van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Knipklok de Kapper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Knipklok en de Kapper zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

3. De Kapper heeft het recht om de Overeenkomst te beëindiging, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. In geval van beëindiging zal Knipklok de reeds gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 7 Toegang tot de Diensten

1. Knipklok biedt enkel en alleen de Dienst aan. Knipklok heeft geen verantwoordelijkheid over en/of invloed op contact en gemaakte afspraken tussen de Kapper en de Klant. Knipklok bemiddelt op geen enkele manier tussen Kapper en Klant.

2. Knipklok spant zich in de Website ter beschikking te stellen aan de Kapper op basis van de Overeenkomst tussen Knipklok en de Kapper. Knipklok verplicht zich tot volledige inspanning om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

3. De Kapper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Knipklok aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Kapper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Dienst tijdig worden verstrekt aan Knipklok.

4. Knipklok is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Knipklok is uit gegaan van door de Kapper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Knipklok bekend was.

5. De Kapper vrijwaart Knipklok voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Kapper toe te rekenen is.

6. De toegang tot de Dienst eindigt op het moment dat de Overeenkomst eindigt.

Artikel 8 Gebruik van de Dienst

1. De Kapper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Dienst. De Kapper is te allen tijde verplicht zich aan de voorgaande en hiernavolgende gebruiksvoorwaarden te houden indien hij gebruik maakt van de Dienst.

2. De Kapper heeft alleen toegang tot de Website van Knipklok indien de Kapper heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichtingen.

3. De Kapper verschaft Knipklok steeds alle voor de uitvoering van Overeenkomst nodige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen en benodigde medewerking.

4. Indien de Kapper vermoedt dat de door hem/haar verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal de Kapper Knipklok onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken.

5. De Kapper draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

6. De Kapper dient zelf zorg te dragen om de geplaatste gegevens, waaronder foto’s en afbeeldingen, op de Applicatie up-to-date te houden.

7. De Kapper dient zelf een agenda en/of urenregistratie bij te houden. Knipklok kan deze dienst maandelijks aan de Kapper aanbieden tegen een meerprijs. De registratie van Knipklok is te allen tijde voor rekening en risico van de Kapper zelf en dient niet als vervanging voor de Kapper zijn eigen registratieplicht.

8. De Kapper is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Dienst van Knipklok te beschermen, en de op de Dienst rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

9. De Kapper dient zich te onthouden van:

- Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Applicatie van Knipklok, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, informatie die racistisch of haat zaaiend van aard is, informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.

- Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma's waarvan de Kapper weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Knipklok of eventuele andere Kappers hindert of schade toebrengt.

10. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Knipklok gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door de Kapper verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.

11. Knipklok komt het recht toe de Kapper de toegang tot de Dienst te ontzeggen en/of het gebruik van de Dienst te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten.

12. Knipklok kan de Kapper adviezen en instructies opleggen met betrekking tot de te nemen beveiligingsmaatregelen en/of uit te voeren updates en configuraties, welke de Kapper steeds strikt dient op te volgen.

13. Knipklok is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van Website voor derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van Website in strijd met de Algemene Voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 8a Verplichtingen bij het gebruik van de Dienst

1. De Kapper vrijwaart Knipklok voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Knipklok is niet aansprakelijk voor enige schade door de Kapper geleden door haar optreden.

2. De Kapper is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door Knipklok aan de Kapper.

3. De Kapper dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van de Website of de servers (van Knipklok) schade wordt toegebracht. Indien de Kapper enige vorm van spam verstuurd en/of andere informatie die niet toegestaan is, en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft Knipklok het recht om de Kapper permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding.

4. Het is de Kapper verboden derden toegang te bieden tot de dienst zonder tussenkomst van Knipklok.

5. Naast de verplichtingen uit deze Overeenkomsten en de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van de Kapper.

6. De Kapper is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het apparatuur waarop hij/zij de Website gebruikt, beveiliging van wachtwoorden en meer.

7. Het is de Kapper verboden om inbreuk te plegen van op de auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van Knipklok, alsmede op de goede naam van Knipklok.

8. Indien de Kapper zijn eigen content op de Website van Knipklok plaatst, komt het gebruik en inhoud van deze content voor de rekening en risico van de Kapper.

9. De Kapper is te allen tijde verantwoordelijk voor alle bestanden en content die hij op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Knipklok is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van de Kapper.

Artikel 8b Beschikbaarheid van de Dienst

1. Indien overeengekomen is verricht Knipklok het nodige onderhoud aan de Website. Knipklok streeft ernaar om zich in te spannen de Dienst en de toegang tot de Website hiertoe voor zover mogelijk ononderbroken aan te bieden aan de Kapper.

2. Knipklok zal de Kapper van dit onderhoud zoveel mogelijk op de hoogte proberen te stellen. Knipklok is niet aansprakelijk tot het betalen van schadevergoeding in verband met het onderhoud en het niet beschikbaar zijn van de Dienst.

3. In alle andere gevallen van het niet beschikbaar zijn van de Dienst waaronder begrepen maar niet beperkt tot, storingen of overmacht, zal Knipklok zich ook inspannen om de Kapper zoveel mogelijk op de hoogte te stellen over de aard en de duur van de onderbreking van de Dienst.

4. Knipklok kan op verzoek van de Kapper onderhoudswerkzaamheden verrichten, zoals het verrichten van Updates en/of Upgrades.

5. Knipklok is gerechtigd, indien er naar zijn uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het functioneren van de Website, het gebruik van de Dienst door de Kapper (tijdelijk) opschorten. Knipklok is voorts gerechtigd maatregelen, te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht, te nemen om het naar behoren functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

Artikel 9 Bruikleenovereenkomst

1. Knipklok kan de Kapper voorzien in diverse Producten, waaronder een Digi-box en een Self-desk, om niet en in bruikleen uitsluitend bedoeld om optimaal gebruik te maken van de aangeboden Diensten van Knipklok. De bruiklening wordt door middel van een schriftelijk bewijs overeengekomen voor onbepaalde tijd. Bezorging komt voor rekening van Knipklok. Knipklok blijft te allen tijde eigenaar van de Producten.

2. De bruikleenovereenkomst eindigt tegelijkertijd met de hoofdovereenkomst (de Overeenkomst van opdracht), tenzij partijen anders overeenkomen. Tussentijdse opzegging van de bruikleenovereenkomst is niet mogelijk. Na het einde van de bruikleenovereenkomst is de Kapper verplicht om alle in bruikleen verleende Producten in goede staat en schoongemaakt terug te leveren aan Knipklok. Daarbij dient de Kapper alle bijbehorende bescheiden aan Knipklok te retourneren. De Kapper is verplicht om alle aanwijzingen ten behoeve van een correcte inname van de Producten van Knipklok op te volgen. De kosten voor terugzending van Producten komen voor rekening en risico van de Kapper.

3. Knipklok zal, indien de Kapper dit schriftelijk verzoekt, defecten herstellen. Hiertoe kan Knipklok een geldelijke vergoeding vragen van de Kapper indien de herstelkosten buitenproportioneel blijken te zijn. Indien herstel niet mogelijk is zal Knipklok zorgen voor een vervangend Product. Indien tijdens onderzoek blijft dat de Kapper de schade aan de Producten zelf heeft toegebracht, in welke vorm dan ook, dient de Kapper de kosten tot herstel en/of vervanging te vergoeden aan Knipklok.

4. De Kapper is verplicht de door Knipklok in bruikleen verleende Producten deskundig, zorgvuldig te gebruiken en bewaren als een goed huisvader, als ware het zijn eigen eigendom, overeenkomstig de meegeleverde gebruiks- en onderhoudsvoorschriften te gebruiken. Schade ten gevolge van het nalaten van vorengenoemde verplichtingen en zorgvuldigheid of het onoordeelkundig handelen, wordt volledig op de Kapper verhaald. Knipklok is in geen geval aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door het handelen van de Kapper. Als het de in bruikleen gegeven Producten door juist gebrek op den duur toch (technische) mankementen vertoont, dan is Knipklok verantwoordelijk en zal zij het Product repareren of vervangen. De periode waarin de Kapper geen gebruik kan maken van de in bruikleen gegeven Producten (omdat het gerepareerd of vervangen wordt), hoeft de Kapper de maandelijkse kosten niet te betalen.

5. Indien de Kapper de in bruikleen gegeven Producten ontvreemd of op enig ander manier buiten de macht van Knipklok brengt is de Kapper gehouden de kostprijs van de Producten aan Knipklok te vergoeden.

6. Indien de Kapper van mening is dat het gebruik van de in bruikleen gegeven Producten heeft geleid tot een terugloop in hun omzet, is Knipklok hiervoor niet aansprakelijk. Het gebruik van de in bruikleen gegeven Producten is geheel voor eigen risico van de Kapper.

Artikel 10 Notice en takedown

1. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Knipklok of derden en/of onrechtmatig handelen door de Kapper, is Knipklok gerechtigd om dat deel van de Website per direct af te sluiten en/of de Overeenkomst met de Kapper ofwel op te schorten ofwel per direct te ontbinden. Bijgevolg kan de Kapper geen gebruik maken van de Dienst van Knipklok. In geen geval is Knipklok aansprakelijk jegens de Kapper indien deze ten gevolge hiervan schade lijdt. Knipklok zal de betreffende (inbreuk makende) informatie per direct verwijderen.

2. Knipklok is gerechtigd alle relevante gegevens van de Kapper te verstrekken aan een daartoe bevoegde instantie. Ook zal Knipklok indien en voor zover sprake is van mogelijk strafbare informatie aangifte doen alsmede alle handelingen verrichten indien Knipklok daartoe verzocht wordt door de betreffende instantie(s) in het kader van het onderzoek.

3. In geen geval is Knipklok aansprakelijk voor de door de Kapper geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

4. De Kapper vrijwaart Knipklok voor elke schade, claims, aanspraken en/of aanklachten van hemzelf en/of derden in verband met de inhoud van de betreffende informatie en/of (onder)deel van de Website.

Artikel 11 Prijzen

1. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren.

3. 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Knipklok naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze 3 maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

Artikel 12 Betaling en incassobeleid

1. De betaling geschiedt middels een maandelijkse facturatie van het nader overeen te komen bedrag en dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Naast de betaling -als bedoeld in lid 1 van dit artikel- dient de Kapper extra kosten te betalen indien de Klant een Kappersdienst afneemt en vervolgens betaalt, via de Website van Knipklok. Deze vergoeding geschiedt in de vorm van de overeengekomen transactievergoeding dat verrekend wordt met de vergoeding die de Kapper ontvangt van de Klant.

3. De Kapper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

4. De Kapper dient deze kosten ineens, te voldoen via de aangegeven betalingsmiddelen te voldoen. Behoudens bijzondere omstandigheden kan de Kapper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Knipklok een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

5. Knipklok heeft het recht de door de Kapper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Knipklok kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Knipklok kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. Wanneer de Kapper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn, is de Kapper in verzuim.

7. Vanaf de datum dat de Kapper in verzuim is, zal Knipklok zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek (BW) te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

8. Indien Knipklok meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de Kapper.

Artikel 13 Overmacht

1. Knipklok is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Knipklok , (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Knipklok en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Knipklok buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Knipklok heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Knipklok zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zo veel Knipklok ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Knipklok gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Kapper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid

1. Knipklok biedt uitsluitend de Dienst aan waar zowel de Kapper als de Klant gebruik van kunnen maken. Knipklok is niet aansprakelijk voor de gemaakte afspraken tussen een Kapper en een Klant. De Dienst van Knipklok ziet niet op enige vorm van bemiddeling tussen de Kapper en de Klant.

2. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Knipklok, is Knipklok uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien de Kapper Knipklok binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming, in gebreke heeft gesteld, en Knipklok deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Knipklok in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien de uitvoering van de Diensten door Knipklok leidt tot aansprakelijkheid jegens de Kapper, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag. Knipklok is slecht aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door bewuste roekeloosheid of opzet aan haar zijde. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak en de directe schade.

4. Knipklok is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van gebruik van door Knipklok geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragings- en renteschade.

5. Aansprakelijkheid van Knipklok jegens een Kapper en diens Klant is uitgesloten indien er sprake is van storing, overmacht, onderhoud en/of een andere oorzaak gelegen bij Knipklok of dienst leverancier.

6. Knipklok is niet aansprakelijk voor content, waaronder foto’s en afbeeldingen, geüpload door de Kapper op de Website.

7. Knipklok is niet aansprakelijk voor onduidelijkheden of geschillen die ontstaan tussen de Kapper en de Klant.

8. Knipklok is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in de Website of die van gelinkte websites. Knipklok streeft ernaar (de informatie in) de Website zoveel mogelijk up to date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de Website.

9. Knipklok is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen, onderhoudsmomenten, of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.

10. Knipklok staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Knipklok verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van de Kapper wegens tekortschieten aan de zijde van Knipklok vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Knipklok. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Knipklok dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een half jaar nadat de Kapper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Knipklok vervalt na een half jaar na afloop van de Overeenkomst.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

1. Indien de Kapper een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Knipklok het recht de nakoming van de daar tegenoverstaande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Voorts is Knipklok bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Kapper de verplichtingen niet zal nakomen, de Kapper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen en die zekerheid uitblijft of onvoldoende is en zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Knipklok kan worden gevergd.

2. Knipklok is bevoegd het gebruik van de Website te schorsen, indien de Kapper zijn/haar verplichtingen voor het gebruik van de Dienst niet of niet volledig nakomt. Knipklok is bevoegd het gebruik van Website door de Kapper te schorsen, indien de Kapper content plaatst in strijd met deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst.

3. Indien de Kapper een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Knipklok bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voort is Knipklok bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

- Na het sluiten van de Overeenkomst Knipklok omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Kapper de verplichtingen niet zal nakomen;

- De kapper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Door de vertraging aan de zijde van de Kapper niet langer van Knipklok kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

- De Kapper in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

- De Kapper onder curatele wordt gesteld;

- De Kapper komt te overlijden.

4. Voorts is Knipklok bevoegd het gebruik van de Dienst zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen/doen eindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het aanbieden van de Dienst aan de Kapper onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde aanbieding van de Dienst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

5. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Knipklok op de Kapper onmiddellijk opeisbaar. Indien Knipklok de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Knipklok niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Kapper, is de Kapper aansprakelijk voor de door Knipklok geleden schade.

6. Knipklok behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van de Kapper in de gevallen als in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden benoemd en Knipklok hierdoor schade heeft opgelopen.

Artikel 16 Risico-overgang en vrijwaring

1. Knipklok is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die de Kapper op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. De Kapper is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gegevens.

2. De Kapper vrijwaart Knipklok voor alle aanspraken ter zake van alle schade die zowel Kapper als Klant lijdt welke verband houdt met het gebruik van de door Knipklok geleverde Diensten.

3. De Kapper vrijwaart Knipklok voor alle aanspraken van derden wegens inbreuken op door de Kapper en/of de Klant geplaatste/geüploade gegevens en/of informatie. Indien Knipklok aangesproken wordt door derden, zal zij alle door haar geleden schade verhalen op de Kapper.

Artikel 17 Verwerking persoonsgegevens en privacy

1. Knipklok handelt in overeenstemming met de huidige privacy wet- en regelgeving. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Knipklok heeft zij een Privacyverklaring opgesteld, die te raadplegen is op haar website.

2. Knipklok gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de Kapper. Knipklok zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van Knipklok. Knipklok zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken.

4. Indien Knipklok op grond van de aard van de aangeboden Dienst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 18 Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten ten aanzien van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Knipklok en worden niet overgedragen aan de Kapper.

2. De Kapper behoudt het eigendom van de content die zij zelf op de Website van Knipklok plaatst, indien en voor zover deze content reeds niet aan derden toebehoort.

3. Het is de Kapper verboden om informatie die Knipklok in het kader van de uitvoering van de Dienst heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Knipklok.

4. Indien daartoe verzocht, is de Kapper gehouden om deze gegevens op eerste verzoek van Knipklok terstond aan Knipklok te retourneren.

5. Het is de Kapper niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van materialen.

6. Als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Knipklok wordt beschouwd ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de Overeenkomst valt. Elke inbreuk die de Kapper en/of diens Klant maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Knipklok, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Knipklok onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 19 Geheimhouding

1. De Kapper verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen op basis van de Overeenkomst en het gebruik van de Dienst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst zelf of waarvan partijen redelijkerwijs kunnen verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien Knipklok op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Knipklok zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Knipklok niet gehouden tot enige schadevergoeding en is de Kapper niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting geldt ook ten aanzien van de door Knipklok of de Kapper ingeschakelde derden.

Artikel 20 Klachten

1. Indien de Kapper niet tevreden is over de service die via de Website van Knipklok wordt aangeboden, de in bruikleen verstrekte Producten, of anderszins klachten heeft over de Overeenkomst, heeft de Kapper het recht om daarover een klacht in te dienen. De Kapper is verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@Knipklok.nl met als onderwerp “Klacht en Kapper”.

2. De klacht moet door de Kapper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, alvorens Knipklok de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren. Als de klacht onvoldoende onderbouwd en/of toegelicht is, zal Knipklok de Kapper laten weten dat de klacht onvoldoende onderbouwd en/of toegelicht is en zal Knipklok inhoudelijk niet reageren op de klacht.

3. Knipklok zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 Wijziging Algemene Voorwaarden

1. Knipklok heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen.

2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

3. Knipklok zal de Kapper per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen, indien zij dat noodzakelijk acht.

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Knipklok partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Knipklok en de Kapper, of door het gebruik van de Website door de Kapper, worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

image description
image description

DOWNLOAD ONZE APP

  • Google play
  • App Store